Disque 45 tours TAPIERO, Salomon , 20e siècle
Vinyle, papier
Cassette magnétique TAPIERO, Salomon , 20e siècle
Bande magnétique, plastique
Disque 45 tours TAPIERO, Salomon , 20e siècle
Vinyle, papier